ESD Tile

กระเบื้องยาง ESD แบบม้วน/แบบแผ่น

แผ่นกระเบื้องยางสามารถป้องกันไฟฟ้าสถิต และยังเป็นสินค้าที่ใช้ได้ในหลากหลายสถานที่ เช่น ห้องอิเล็กทรอนิกส์ ห้องปลอดเชื้อ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล ห้องสื่อสารโทรมนาคม ห้องศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศ และอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน ISO14001, ISO9001 โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต และมั่นใจได้ว่าวัสดุที่เลือกใช้และกระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานยุโรป

สินค้ามีความทนทานต่อการสึกหลอและรองรับแรงต้านทานได้อย่างดีเยี่ยม สามารถตอบสนองการใช้งานที่หลากหลายและมีความทนทานต่อการใช้งาน สินค้าผลิตด้วยเทคโนโลยีพิเศษขึ้นสูง RHPP ด้วยระบบแรงดันอากาศอย่างต่อเนื่อง ตามกระบวนการทางฟิสิกส์ และเพิ่มความหนาแน่นของแผ่นด้วยการกลิ้งลงบนพื้นด้วยแรงดันอากาศสูง จากนั้นปิดผิวหน้าที่เป็นรูด้วยการเพิ่มความมันวาวและเพื่อป้องกันรอยขีดข่วน ดั้งนั้นแผ่นกระเบื้องยางจะสามารถป้องกันมลพิษที่จะมาติดผิวหน้าได้ง่ายต่อการดูแลรักษา และยังสามารถช่วยป้องกันเกิดความเสียหายของผิวหน้าพื้นกระเบื้องยาง   

         

                                                                       1. เป็นเนื้อเดียวกันตลอดทั้งแผ่น

                                                                       2. ทนทานต่อการฉีกขาดและทนทานต่อการไหม้ไฟ

                                                                       3. มีให้เลือกทั้ง Static Dissipative PVC (1^6-1^9 ohm) และ Conductive PVC (2.5x1^4 _1^6ohm)

                                                                       4. มีคุณสมบัติในการป้องกันไฟฟ้าสถิตตลอดอายุการใช้งาน

                                                                       5. มีหลากสีให้เลือก

                                                                    

                                                                        Conductive PVC floor sheet : ‹ 1x1^6 Static-dissipative PVC floor sheet : 1x1^6-1x1^9 Size: 2m x 20m Thickness : 2mm, 3mm